Resultaten:

W. de Hartog mei-1985 Cardis 425 PH 1 CL
G.J. Roelofsen okt-1986 Spido 347 PH 1 A
W. de Hartog mei-1988 Cardis 314 Object C
H. Roelofsen mei-1993 Rocky 403 PH 1 CL
B.J. Groeneveld jul-1993 Basco 415 PH 1 CL
G.J. Roelofsen mei-1996 Rocky 332 Object CL
D. Theunissen jul-1996 Tarzan 390 PH 1 C

5 kringen kampioen 1996 kring De Gelderse Vallei (afd. Gelderland)

B. Groeneveld mei-1997 Nicky 350 PH 1 C
B.J. Groeneveld mei-1998 Rudo 413 PH 1 CL
M. van Veldhuizen mei-1998 Basco 415 PH 1 CL
J. Groeneveld sep-1999 Jarno 429 PH 1 CL

5 kringen kampioen 1999 kring De Gelderse Vallei (afd. Gelderland)

J. Groeneveld mei-2000 Jarno 327 Object CL
A.J. Wagensveld mei-2000 Asca 388 PH 1 C
P. Maassen mei-2000 Rex 386 PH 1 C
J. Groeneveld okt-2000 Asca 399 PH 1 C
B.J. Groeneveld okt-2000 Bronco 433 PH 1 CL
B. Groeneveld sep-2001 Joery 411½ PH 1 CL
G.J. Roseboom okt-2002 Basco 433 PH 1 CL
P. Maassen okt-2002 Roy 434½ PH 1 CL
B. Bosmans v. Wermeskerken jun-2004 Jack 436 PH 1 CL
B. Bosmans v. Wermeskerken mei-2005 Jack 338 Object CL
H. van Eck okt-2005 Mike 379 PH 1 C
B. Bosmans v. Wermeskerken okt-2006 Jack 429 PH 2 CL
B.J. Groeneveld okt-2006 Boy 412 PH 1 CL
M.R. Bettonville mei-2007 Rex 411 PH 1 CL
B. Groeneveld jul-2007 Jarno 401 PH 1 C
J. Groeneveld okt-2007 Kane 420 PH 1 CL
J. Groeneveld jul-2008 Kane 433 PH 2 CL
G. v/d Vliert okt-2008 Arras 353 PH 1 C
F. Spijker okt-2008 Tarzan 367 PH 1 C
D. Jansen mei-2009 Scott 435 PH 1 CL

1e plaats selectie wedstrijd PH2 afd. Utrecht 07-06-'09 D. Jansen & Scott 444 pnt.

D. Jansen jul-2009 Scott   398 PH 2 C
H. van Uffelen okt-2009 Hunter   420 PH 1 CL
D. Jansen okt.-2009 Mike   415 PH 1 CL
D. Jansen mei-2010 Scott   447 PH 2 CL

1e plaats selectie wedstrijd PH2 afd. Utrecht 05-06-'10 D. Jansen & Scott 449 pnt.

D. Spijker jul-2010 Diesel   404 PH 1 CL
D. Jansen jul-2010 Duke   411 PH 1 CL
Nederlands Kampioenschap Politiehond 2 2010 D. Jansen met Scott 10e plaats
A. van Veldhuysen okt-2010 Rocco   374 PH 1 C
M. Bettonville jul-2011 Duke   403 PH 1 CL
D. Jansen okt-2011 Mido   418 PH 1 CL
B.J. Groeneveld jul-2012 Senna   418 PH 1 CL
D. Jansen jul-2012 Rossi   386 PH 1 C
H. van Uffelen jul-2012 Mido   395 PH 1 C
D. Jansen okt-2012 Castor   439 PH 1 CL
D. Jansen jul-2013 Jacco   406 PH 1 C
D. Jansen okt-2013 Rokky   425 PH 1 CL
D. Jansen jul-2014 Sita   407 PH 1 CL
R. van Lent okt-2014 Lindy   411 PH 1 CL
D. Jansen okt-2014 Mido   420 PH 1 CL
B.J. Groeneveld jul-2015 Kira   393 PH 1 C
D. Jansen jul-2015 Kimbo   424 PH 1 CL
H. van Uffelen okt-2015 Boy   389 PH 1 C
D. Jansen okt-2015 Duke   410 PH 1 CL
D. Jansen mei-2016 Bas   410 PH 1 CL
D. Jansen jul-2016 Pitou   419 PH 1 CL
J. Groeneveld okt-2016 Kira   381 Object CL
D. Jansen okt-2016 Didi   410 PH 1 CL
D. Jansen jul-2017 Santos   413 PH 1 CL
B.J. Groeneveld okt-2017 Quinsy   395 PH 1 CL
D. Jansen okt-2017 Chester   407 PH 1 CL
J. Thomassen okt-2018 Rex   390 PH 1 C
E. van Garderen okt-2018 Baco   370 PH 1 C
H. van Uffelen mei-2019 Cas   415 PH 1 CL
G. v/d Pol sept-2019 Victor   395 PH 1 CL
H. van Uffelen sept-2019 Cas   387 Object CL